Hopp til innholdet

Billettvilkår

Mennesker som sitter i konsertsalen på Troldhaugen

Foto: Dag Fosse / Kode

Under følger vilkår og betingelser for forbrukere (Billettvilkår).

Disse vilkår og betingelser («Billettvilkår») inngås mellom KODE Kunstmuseer og komponisthjem («KODE») og kunder som er forbrukere («Kjøper»), og gjelder for alle billetter til utstillinger, konserter og andre arrangementer («Arrangement» eller «Arrangementer») i regi av KODE.

1. Kjøp og bruk av billetter

1.1 Tilgang til Arrangementer

Billett(er) kjøpt av Kjøper for Arrangementer («Billett» eller «Billetter») skal gi tilgang til de aktuelle Arrangement(er), forutsatt at strekkoden eller QR-koden på Billetten er både gyldig og leselig. Kjøper skal sørge for at Billetten er leselig.

1.2 Overføring

Kjøperen står fritt til å overføre Billetten til en person annen enn Kjøperen («Billettinnehaver»), med mindre annet er avtalt i forbindelse med kjøpet. Kjøperen skal gjøre Billettinnehaver oppmerksom på disse Billettvilkårene. Billetten skal ikke bli solgt på nytt til en høyere pris enn det Kjøper betalte for Billetten hos KODE. KODE skal ikke være ansvarlig for Billetter som kjøpes fra en tredjepart.

1.3 Refusjon

Billetter er ikke refunderbare, med mindre annet er eksplisitt avtalt i disse Billettvilkårene. Det er ikke angrerett på kjøp av billetter til kulturarrangement, selv om billettene er kjøpt ved fjernsalg, for eksempel på internett.

1.4 Betaling

Kjøper skal betale for Billettene i henhold til faktura og andre instruksjoner gitt av KODE til Kjøper. Betaling for Billetter skal gjøres i forkant av Arrangementer. For det tilfellet at antallet av Kjøpers gjester til et Arrangement overstiger antall Billetter Kjøper har betalt for, skal KODE utstede Billetter til disse ytterligere gjestene og fakturere Kjøper tilsvarende.

2. Endringer og kansellering

2.1 Endring av tid og sted

KODE kan endre sted, tid og dato for et Arrangement. Dersom sted, tid og/eller dato endres, vil Billetten være gyldig for det nye stedet, tiden og/eller datoen. Dersom slike endringer påfører Kjøperen en betydelig ulempe, kan Billetter refunderes etter KODEs eget skjønn.

2.3 Endring av innhold

KODE kan endre eller kansellere noe av innholdet (eksempelvis artister, band, etc.) i et Arrangement. Et Arrangement skal ikke anses som kansellert etter punkt 2.4 nedenfor, med mindre alt innholdet blir kansellert.

2.4 Kanselleringer gjort av KODE

KODE forbeholder seg retten til å kansellere Arrangementer. Ved kansellering skal Billetten refunderes. Billettavgifter (eksempelvis serviceavgift, ekspedisjonsgebyr og leveringsgebyr) blir ikke refundert. Ved kansellering skal ikke Kjøper fremme krav, og fraskriver seg retten til alle andre beføyelser i samsvar med denne bestemmelsen. Kansellering ved force majeure er regulert i sin helhet i del 3 av disse Billettvilkårene.

2.5 Kansellering gjort av Kjøper

Kjøp av Billetter til spesifikke Arrangementer kan kanselleres av Kjøper når dette er uttrykkelig avtalt ved kjøpet. Ved slik kansellering skal følgende vilkår gjelde:

  • Kansellering mottas 14 dager før Arrangementet: Det skal ikke kreves betaling for Billettene, og forhåndsbetalte Billetter skal refunderes.
  • Kansellering mottas senere enn 14 dager før Arrangementet og før kl. 10:00 to dager før Arrangementet: Det skal gis en refusjon eller rabatt tilsvarende 50 % av avtalt total pris.
  • Kansellering mottas etter kl. 10:00 to dager før Arrangementet: Billettene må betales i sin helhet.

Alle forespørsler om kansellering skal sendes til booking@kodebergen.no.

3. Force Majeure

Skulle en ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll oppstå, som gjør det umulig for partene å overholde sine plikter etter disse Billettvilkårene, og som under norsk rett må klassifiseres som force majeure, skal den andre part så raskt som mulig varsles om dette. Den berørte parts plikter skal suspenderes så lenge force majeure-situasjonen vedvarer. KODE kan endre tidspunkt og/eller sted for et Arrangement på grunn av force majeure, men er ikke forpliktet til å foreta slik endring. Partene skal, i forbindelse med en force majeure-situasjon, ha en gjensidig opplysningsplikt overfor hverandre om forhold som er relevante for den andre part.

4. Diverse

4.1 Opptak

Kjøper og Billettinnehaver skal ikke ta bilder, lyd- og/eller videoopptak under Arrangementer.

4.2 Nektelse av adgang eller utvisning

KODE har anledning til å nekte en person adgang eller utvise personer med uakseptabel oppførsel etter KODEs eget skjønn.

5. Personvern

KODE vil behandle Kjøpers personopplysninger for å kunne selge Billetter til Kjøper, gi Kjøper tilgang til Arrangementer eller gi Kjøper oppdateringer for Arrangementer, for eksempel dersom det forekommer endringer som nevnt i punkt 2 og 3. KODEs behandling av personopplysninger er i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). KODE bruker en billettleverandør (TicketCo) som databehandler for å gjennomføre behandlingen. Mer informasjon om KODEs behandling av personopplysninger er tilgjengelig i KODEs personvernerklæring: (https://www.kodebergen.no/personvern).

6. Lovvalg og tvisteløsning

Disse Billettvilkårene skal tolkes og reguleres i samsvar med norsk rett. Dersom en tvist relatert til disse Billettvilkårene ikke kan løses i minnelighet, har Kjøper rett til å bringe saken inn for Forbrukertilsynet eller Forbrukerklagenemda. Dersom saken fremdeles ikke løses etter behandling Forbrukertilsynet eller Forbrukerklagenemda kan saken bringes inn for domstolene i Norge med Bergen tingrett som første instans.