Hopp til innholdet

Åpenhetsloven

Et grønt uteområdet, med sjøen i bakgrunnen

Foto: Dag Fosse / Kode

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Innledning

Denne redegjørelsen er utført av stiftelsen Kode Kunstmuseer og komponisthjem («Kode»), og oppfyller kravene til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneske­rettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven»). Åpenhetsloven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, jf. åpenhetsloven § 4.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og skal være forholdsmessig utfra virksomhetens størrelse og art, konteksten virksomheten finner sted innenfor og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Videre pålegges større virksomheter å redegjøre for aktsomhetsvurderingene som er utført, jf. åpenhetsloven § 5. Redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni fra og med 2023, og skal oppdateres hvert år eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Generelt om Kode

Beskrivelse av Kodes organisering og virkeområde

Stiftelsen Kode ble etablert 2007, som et resultat av sammen­slåingen av flere museer i Bergen og Bjørnafjorden. Kode drifter 7 museer og forvalter 30 kulturhistoriske bygg, samlinger og eiendeler i Norge, stilt til disposisjon av stifterne og andre private og offentlige samlingseiere. Kode forvalter, formidler og forsker på kunst, musikk, kunsthåndverk og historiske hjem. I tillegg arrangerer Kode flere skiftende utstillinger og om lag 400 konserter årlig.

Stiftelsens øverste organ er styret, som er ansvarlig for at driften er i samsvar med formålsparagrafen, gjeldende lover og forskrifter og avtaler inngått med tilskuddsgivere og samlingseiere. Styret består av 7 medlemmer med varamedlemmer. Det skal oppnevnes 2 medlemmer av Bergen kommune,1 medlem av Universitetet i Bergen, 1 medlem av Vestland fylkeskommune, 1 medlem av museets representantskap og 2 medlemmer velges av de ansatte.

Styrets leder er Anne-Grete Strøm-Erichsen (utnevnt av Bergen Kommune).

Retningslinjer og rutiner for å håndtere negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Kode arbeider systematisk og målrettet med å sørge for at vår virksomhet har anstendige arbeidsforhold og ikke har negative konsekvenser for menneskerettigheter. Vi forventer og krever at våre leverandører og forretningspartnere gjør det samme, og Kode skal i den grad det er mulig bruke sin innkjøpsposisjon til å stille krav til våre leverandører og forretningspartnere.

Kode har utarbeidet retningslinjer for sitt arbeid med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vedtatt 26.06.2023.

Retningslinjene inneholder blant annet organiseringen av dette arbeidet, samt plan for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og utarbeidelse av rapport, jf. åpenhetsloven §§ 4 og 5.

Kode har utarbeidet, eller benytter, følgende retningslinjer:

Retningslinje for HMS-arbeid

Fastsetter målene for vårt HMS-arbeid, samt beskriver hvordan dette arbeidet er organisert.

Formidlingsplan

Målsetning for vår kunstformidling er å tilgjengeliggjøre kunst for alle gjennom inkluderende og mangfoldige formidlingstilbud, herunder målrettede aktiviteter overfor minoritetsgrupper.

Varslingsrutine for kritikkverdige forhold

Varslingsrutinens formål er å sikre ansattes rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

International Council of Museums’ Code of Ethics

ICOMs Code of Ethics setter minstekrav til profesjonell praksis av museer. Retningslinjene adresserer diverse museum-relaterte emner, som innkjøpsprosedyrer, regeletterlevelse, ressursstyring, sikkerhet, returnering og tilbakelevering av kunst.

Redegjørelse for gjennomført aktsomhetsvurdering

Kodes egne ansatte

For å sikre og tilrettelegge for våre ansattes helse, miljø og sikkerhet har Kode gjennomført en risikovurdering av egen virksomhet. Dette utgjør grunnlaget for vårt systematiske arbeid for å sikre anstendige arbeidsforhold, trivsel og helse for Kodes ansatte. Det er planlagt å gjennomføre en ny kartlegging av risiko for både fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i løpet av 3. kvartal 2023, herunder virkningene av tiltakene som ble iverksatt i 2020. Kartleggingen og tiltakene utgjør et viktig bidrag til Kodes arbeid med å sikre etterlevelse av menneskerettigheter knyttet til trygge og sunne arbeidsforhold.

Kode har også gjennomført aktsomhetsvurderinger knyttet til andre relevante menneskerettigheter, særlig rettigheter knyttet til rettferdige og gunstige arbeidsvilkår, likestilling og ikke-diskriminering, organisasjons- og foreningsfrihet, tvangsarbeid, barnearbeid og beskyttelse av unge arbeidere.

Basert på dette er det ikke avdekket vesentlig risiko.

Andre interessenter av Kodes virksomhet

Kode har vurdert om vi gjennom våre leverandører eller forretningspartnere har forårsaket eller bidratt til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingen tar utgangspunkt i en risikobasert tilnærming, med fokus på leveran­dører knyttet til Kodes større innkjøp. De fleste av disse leverandørene er norske selskaper, og unntaksvis enkeltpersoner (kunstnere, forfattere, komponister mv.).

Med utgangspunkt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings («DFØ») oversikt over produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden («Høyrisikolisten»), er det ingen av våre største leverandører som hovedsakelig opererer innenfor produkter på Høyrisikolisten. Kode kjøper inn kontorrekvisita, møbler, elektronikk, mat og drikke og kjøper tjenester fra leverandører som kjøper inn bygg- og anleggsmaterialer.

Basert på dette er det ikke avdekket vesentlig risiko.

Tiltak:

Vi har iverksatt flere tiltak som skal sikre at vår virksomhet ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Større innkjøp utføres etter reglene om offentlige anskaffelser. I våre kontrakter vil vi innføre DFØs kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, som sikrer at leverandører har retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger, der dette er relevant og/eller nødvendig.

I vår dialog med leverandører vil vi kommunisere våre krav knyttet til arbeid med arbeidstakeres rettigheter og faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi vil søke å opprette dialog med leverandører dersom det avdekkes brudd, eller vesentlig risiko for brudd. Dersom forholdet ikke opphører eller forebygges, kan opphør av vårt kontraktsforhold med leverandøren kunne bli aktuelt.

Etterlevelsen av ICOMs etiske retningslinjer står også sentralt, særlig for ivaretakelsen av kulturelle menneskerettigheter.

Vi har også igangsatt tiltak knyttet til intern organisering, ergonomiske, fysiske og psykososiale arbeidsforhold:

  1. Oversikt over organisering, ansvar og myndighet for HMS-arbeid, herunder oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt fra øverste ledelse til laveste nivå i organisasjonen
  2. Kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer og utarbeide tiltak
  3. Tiltak for å sikre kontroll med arbeidstid
  4. Forebyggende tiltak for å hindre ulykker

Vi forventer at tiltakene vil føre til økt bevisstgjøring om virksomhetens faktiske og potensielle påvirkning på samfunnet, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både blant våre ansatte, leverandører, forretningsforbindelser og andre interessenter.