Hopp til innholdet

Inntak og innkjøp

Et trykk som viser sorte fugler som flyr over et øde myrlandskap.

Annette Kierulf: Flukt over myra / Flight across the Marsh, 2021.

Utvidelse av museets samlinger er en viktig del av Kodes samfunnsansvar. Her kan du lese mer om hvordan vi samler.

Kode har drifts- og forvaltningsansvar for en rekke offentlige og private samlinger. Utvidelse av samlingene er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Vi erverver i hovedsak innen feltene billedkunst, kunsthåndverk, design og til komponisthjemmene.

Inntak til museet omfatter innkjøp, gaver og deponi. Ervervelser skjer i hovedsak til stiftelsen Kode, med mindre innkjøpssummen eller gaven er øremerket Bergen kommunes kunstsamling, eller til en spesifikk samling.


Plan for ervervelser

Kode forvalter sine samlinger i tråd med ICOMs etiske regelverk.

Museet utvider samlingene i hovedsak etter følgende kriterier:

  • Kode har et spesielt ansvar for det regionale kunstlivet.
  • Det vil bli lagt vekt på å samle hovedverk, referanseverk og kunstnerskap som har spesiell betydning for en periode, en materialgruppe eller et annet område i samlingen.
  • Internasjonale verk skal ses i forhold til en spesiell betydning for samlingene eller hvis verket har viktige regionale, nasjonale eller internasjonale tilknytningspunkter.
  • Verk fra egne utstillinger vurderes ervervet for å dokumentere institusjonens utstillingshistorie.
  • Verk som står i krysningsfelt mellom fagområdene skal også vurderes.

Inntak skal vurderes ut ifra representativitet, for eksempel med hensyn til kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn.

Prosedyre for inntak til samlingene

Inntaksplanen forvaltes av museets inntakskomité. Komiteen møtes etter behov, og minst 6 ganger i året.

Inntakskomiteens sammensetning og ansvar

Inntakskomiteen er direkte underlagt museets direktør. Inntakskomiteen består av 6 medlemmer. Faste medlemmer er direktør, direktør for samling og utstilling og direktør før komponisthjemmene.

Direktør utnevner de øvrige tre medlemmene etter innstilling fra avdelingsdirektørene for samling og utstilling (kunst) og komponisthjem (musikk). Medlemmene utpekes for 2 år. Direktøren er komiteens leder. Leder for samlingsforvaltning er Inntakskomiteens sekretær.

Inntakskomiteens sammensetning for perioden 2023-25:

Direktør (komiteens leder)

Avdelingsdirektør samling og utstillinger (fast medlem)

Avdelingsdirektør musikk og komponisthjem (fast medlem)

Frode Sandvik (billedkunst, utnevnt)

Morten Spjøtvold (kunsthåndverk og design, utnevnt)

Johannes Holtmon (komponisthjem, utnevnt)

Sekretær: Johnny Amundsrud (utnevnt)

Ta kontakt med komiteen her: inntak@kodebergen.no.


Beslutninger om inntak til samlingene

Inntakskomiteen fatter beslutninger på bakgrunn av inntaksforslag fra inntakskomiteens medlemmer, museets medarbeidere, eller andre som har spesialkompetanse innen museets ulike samlingsfelter.

Deposita og gaver behandles ut fra de samme kriterier som innkjøp. Komiteen kan fatte beslutning i ordinære møter og i ekstraordinære møter. Direktøren kan fremme hastesaker på e-post. Direktøren og avdelingsdirektør kan i fellesskap, i særlige tilfeller beslutte inntak på under kr. 100 000.


Rutine for forslagsstillelse

Museets kunstfaglige personale har et ansvar for å evaluere verk av interesse for samlingene, og å legge frem begrunnede skriftlige forslag til komiteen. Skriftlige forslag til komiteen skal inneholde utfyllende informasjon om gjenstanden, inkludert kjent tilstandsgrad og proveniens. De bør også inneholde vurderinger om samlingsrelevans, kunstnerisk- og/eller kulturhistorisk verdi og forsknings- og/eller formidlingsverdi.

Komiteen kan fastsette prosedyrer for forslagsstillelse.

Komiteens drøftinger er underlagt taushetsplikt. Ervervelser er offentlige, og skal publiseres på museets hjemmesider, og i andre egnede kanaler.

Liste over innkjøp

For tiden arbeider vi med å opprette et eget område for nyervervelser i Digitalt Museum.

Inntil videre kan du søke i deler av Kodes samling digitalt her